Zorg met Passie

UniqueZorg

Over ons
UniqueZorg
Missie / Visie

Uw levenswijze, uw dag, uw thuis. Dat is wat Clienten van UniqueZorg moeten ervaren. Hun leven vormt voor ons grondprincipe. En op een manier waarop ze zich thuis voelen bij UniqueZorg. UniqueZorg wil écht iets betekenen voor haar cliënten. Niet omdat ze weet wat goed voor iemand is, maar door te luisteren, aandacht te geven en in te spelen op zorgbehoeften. Zo wordt bijgedragen aan het herstel, gevoel van veiligheid, zelfvertrouwen, gezondheid en plezier in het leven. Kwaliteit van onze zorg en dienstverlening is, primair waarde gedreven in plaats van regel gedreven. De belangrijkste succesfactor van een organisatie draait in onze ogen om een hoge klantbeleving; dit succes wordt gemaakt door hoe je het met elkaar doet. We gaan ervan uit dat een vakkundig medewerker, met aandacht en verbinding, vanuit zijn vakmanschap de zorg biedt die het beste is voor de klant. Er is een groot zorghart bij onze medewerkers. Laat die waarde leidend zijn in onze wijze van werken. Dat is dan ondersteund door regels, maar niet gedicteerd door regels. Waarden boven regels. De kernwaarden en mentaliteit die wij hanteren, richting onze klanten, vrijwilligers en onderling, zijn:

1. Liefde: Staat voorop! UniqueZorg strijdt voor meer ruimte en tijd voor zowel cliënt als zorgverlener om echt de verbinding aan te gaan. Alleen met oprechte aandacht laten latente behoeften zich zien en kan er worden gekomen tot een werkbare en effectieve oplossing voor alle betrokkenen.

2. Samen: UniqueZorg is de professionele lijm die alle betrokkenen samenbrengt. Zorgen doe je namelijk nooit alleen. Ten eerste samen met de cliënt, daarnaast met alle direct betrokken familie leden en vrienden die bijvoorbeeld mantelzorg verlenen.

3. Doorzetten: Daar waar een ander wellicht de handdoek in de ring gooit gaat UniqueZorg door. Iedereen wil vanuit zijn of haar passie werken, maar weinig doen dat echt. Dat is niet altijd makkelijk, en toch doet UniqueZorg het niet voor minder. UniqueZorg staat voor kwaliteit met een warm hart.

4. Professioneel: En natuurlijk is het van belang dat de diensten die UniqueZorg biedt, worden geleverd door echte mensen met de juiste ervaring. Alleen zo kunnen wij met hart voor de zaak en kundig handelen gezondheid binnen handbereik brengen.

Onze diensten
Professionele zorg

U woont zelfstandig thuis in u vertrouwde omgeving. Soms kunt u wat zorg gebruiken, bij eenvoudige zorg doet u wellicht beroep op u netwerk. Voor professionele zorg kunt u beroep doen op onze wijkteams. Wellicht heeft u de zorg tijdelijke nodig of op langere termijn. Wij kijken samen met u naar de zorg die bij u past.

Verzorging

Kost het u moeite om de algemene dagelijkse levens verrichtingen uit te oefenen? U kunt beroep doen op onze verzorgende zij komen graag bij u langs en staan 7 dagen per week voor u klaar, dag, avond en nacht. Zij kunnen u ondersteunen bijvoorbeeld bij in en uit bed komen, wassen en aankleden etc.

Verpleging

Heeft u gespecialiseerde zorg nodig i.v.m. u ziekte of handicapt? Dan kunt u beroep doen op onze verpleegkundige zij zijn gespecialiseerd in het herstel van uw gezondheidsproblemen en kunnen u ondersteunen bij het toedienen van medicatie, wondverzorging, of een tijdelijke verpleging na een ziekenhuisopnamen.

Begeleiding

Naast verzorging en verpleging kan er ook behoefte zijn aan ondersteuning en begeleiding. Het kan zijn dat u na het verlies van een dierbare, huiselijk geweld of psychische beperkingen de grip kwijt bent op het dagelijkse leven. Onze ambulante begeleiders staan voor u klaar zij kunnen u helpen om de draad weer op te pakken en de zelfredzaamheid te vergroten. Tevens, kunnen onze ambulante begeleiders u bijstaan o.a.bij schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning.

Dagbesteding

In de toekomst wil UniqueZorg dagbesteding gaan aanbieden.
Kunt u i.v.m. uw lichamelijke en geestelijke beperkingen niet deelnemen aan sociale activiteiten?
Voelt u zich geïsoleerd? Uniquezorg haalt u graag uit het isolement en brengt u in contact met andere.
UniqueZorg zal 3 dagdelen in de week dagactiviteiten organiseren waaraan u, afhankelijk uw beperking aan kunt deelnemen.
Indien u niet instaat bent om de dagbesteding te bezoeken heeft UniqueZorg vervoer om u op te halen en weg te brengen, hiervoor kunt u een indicatie aanvragen bij u gemeente.
Voor meer informatie neem contact op met Uniquezorg.

Jeugdzorg

In de toekomst wil Uniquezorg ondersteuning en hulp bieden aan allochtonen en autochtonen kinderen en kinderen op het gebied van opvoeden en opgroeien. UniqueZorg zal met u en uw omgeving samenwerken aan het oplossen van problemen binnen en buiten u gezin. Voor meer informatie neem contact op met Uniquezorg.

Vacatures

1. Situatieschets

Doel van de helpende is de zorgvragers te ondersteunen in het thuissituatie, bij het realiseren van een optimaal basisniveau van functioneren en de zorgvrager te ondersteunen, bij het realiseren van een optimale leefomgeving. Hiermee draagt de helpende bij aan het realiseren van een optimale kwaliteit van leven en functionele mogelijkheden van de zorgvrager, zoals de zorgvrager deze wens of ervaart.

2. Kern van de functie

De werkzaamheden van helpende zijn, het ondersteunen van de zorgvrager of overnemen van zorg bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk vlak en huishoudelijk terrein.

3. Taken

 • Ondersteunen van de zorgvrager bij ADL.
 • Ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen en een huishouden voeren
 • Ondersteunen van de zorgvrager bij eenvoudige praktische en emotionele problemen
 • Samenwerken binnen een team
 • Deskundigheid bevorderen binnen het beroep van helpende

4. Competenties

 • Werkt vraaggericht
 • Signaleert veranderingen in de situatie van de zorgvrager en mantelzorger
 • Ondersteunt bij ADL
 • Ondersteunt bij eenvoudige problemen
 • Ondersteunt bij wonen en een huishouden voeren
 • Ondersteunt bij recreatieve en dagelijkse activiteiten
 • Activeert tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen
 • Geeft de zorgvrager tips en adviezen over ADL en huishouden
 • Bouwt een relatie op met de zorgvrager en mantelzorg
 • Werkt systematisch en resultaatgericht
 • Werkt vakbekwaam
 • Handelt op adequate wijze bij onvoorziene situaties en calamiteiten
 • Bewaakt grenzen en gaat beheerst om met spanningen
 • Werkt samen
 • Blijft leren
 • Werkt op adequate wijze in de thuissituatie

Opleidingseisen

 • Minimaal een helpende diploma

Plaats in de organisatie

Ontvangt hiërarchisch leiding van de directie. Daarnaast maakt de helpende onderdeel uit van een (wijk)team waarin tevens Verzorgenden en (Wijk) verpleegkundigen werkzaam zijn. De Helpende ontvangt functionele aanwijzingen van de Wijkverpleegkundige en verzorgende IG.

Situatieschets De Verzorgende IG

Werkt zelfstandig bij de cliënt thuis in licht complexe en complexe situaties. De cliënten zijn door ziekte, ouderdom, handicap of na een operatie afhankelijk van verpleging en verzorging. De Verzorgende IG is in stabiele situaties contactverzorgende en stelt dan ook het zorgplan op.

Kern/ doel van de functie

Verrichten van verplegende en verzorgende handelingen en het geven van begeleiding bij cliënten in de thuissituatie waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd of in stand ge-houden en waarbij de kwaliteit bewaakt wordt.

Taken

Verricht verpleegtechnische handelingen op verzorgende IG niveau.

 • Voert de regiefunctie uit rondom een toegewezen cliënt;
 • Beheert de zorgdossiers, brengt dossiers in en vertegenwoordigt de toegewezen cliënten
 • Signaleert knelpunten rondom het zorgproces van de cliënt, stemt oplossingen af met directie of andere disciplines en neemt beslissingen hierin.
 • Competenties

  • heeft basiskennis van anatomie, fysiologie, (psycho)pathologie en van de meest voorkomende medicijnen in de werksituatie en medicatieveiligheid.
  • kent de basisprincipes van ontwikkelingspsychologie, de levensfasen van de mens en zelfmanagement.
  • heeft basiskennis van de doelgroepen in de eigen werksituatie;
  • kan gericht informatie verzamelen en observeren in relatie tot doelen en acties van het zorg(leef)plan (op het niveau van de zorgvrager) en daarover rapporteren en/of passende actie ondernemen.
  • kan werken volgens richtlijnen en protocollen en deze toepassen op specifieke situaties;
  • is staat het zelfmanagement van zorgvragers, hun naasten en hun sociale netwerk te ondersteunen en te bevorderen met als doel het behouden of verbeteren van het functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte.
  • kan een zorgrelatie aangaan, gebaseerd op vertrouwen, gericht op resultaat met zorgvragers uit uiteenlopende doelgroepen
  • houdt in handelen rekening met de wensen, behoeften en privacy van de zorgvrager en diens naasten.
  • kan de zorgvrager ondersteunen bij de persoonlijke verzorging / het verrichten van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen en deze zo nodig overnemen.
  • kan een zorgplan (mee) opstellen, evalueren en bijstellen.
  • kan zorgvragers psychosociaal begeleiden in laag complexe zorgsituaties.
  • kan palliatieve en terminale zorg verlenen.
  • kan met groepen werken.

  Plaats in de organisatie

  Ontvangt hiërarchisch leiding van de directie. Daarnaast maakt de Verzorgende IG onderdeel uit van een (wijk)team waarin tevens Helpende, Verzorgenden en (Wijk) verpleegkundigen werkzaam zijn. De Verzorgende IG ontvangt functionele aanwijzingen van de Wijkverpleegkundige.

Verpleegkundige is een persoon die opgeleid is in het uitvoeren van verpleegkundige taken. Hij of zij houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg. Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzor-ging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en gespe-cialiseerde zorg. Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een katheter of een sonde. Ook het begeleiden van patiënten is een taak van de verpleegkundige. Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij. Verpleegkundigen werken dikwijls samen met verzorgenden. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en medicatie uitreiken of toedienen zijn taken die ook door een daartoe bevoegde verzorgende kunnen worden uitgevoerd. Tal van andere taken mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een verpleegkundige.

Taken en Uitvoeren

Verpleegkundigen werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, de gehandicap-tenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, privéklinieken, gevangenissen, de thuiszorg, in de openbare gezond-heidszorg (OGZ) bij een GGD, bij defensie of als particulier. Daarnaast houden verpleegkundigen zich bezig met het uitvoeren van geneeskundige of psychologische behandelingen in opdracht van of onder toezicht van een arts of een klinisch psycholoog. Zij mogen zelf geen medische diagnoses stellen, maar kunnen vaak wel medi-sche taken uitvoeren (volgens vastgestelde protocollen). Wel stelt een verpleegkundige een verpleegkundige diagnose. Dat is een diagnose die betrekking heeft op de gezondheidsproblemen van de patiënt en hoe die daarmee omgaat. Verpleegkundige interventies worden steeds meer gebaseerd op onderzoek. Naast beroeps-ervaring zijn resultaten van onderzoek van groot belang. Een belangrijk deel van het werk van verpleegkundigen bestaat ook uit het geven van informatie over gezond-heid en leefstijl, ziekte en behandeling. Dit heet GVO (Gezondheidsvoorlichting- en Opvoeding).

Competenties

 • verzamelt informatie uit diverse bronnen en uit eigen observatie en interview.
 • kan deze informatie ordenen, analyseren en interpreteren.
 • voert het verpleegplan uit; kan onderdelen delegeren. Kan alle voorbehouden en risicovolle handelin-gen uitvoeren, ook met gebruik van specialistische medische apparatuur, met inachtneming van de ei-gen bevoegdheid en bekwaamheid.
 • observeert en signaleert voortgang, veranderingen en complicaties bij de patiënt.
 • verzorgt en begeleidt de patiënt.
 • zet kennis en inzicht in ten behoeve van de zorg en neemt de verantwoordelijkheid voor alle fases van het verpleegkundig proces.
 • stelt te allen tijde de patiënt centraal, speelt effectief in op de beleving, behoefte en wensen.
 • houdt rekening met verschillende achtergronden en culturen en kan de gedachten en gevoelens van de patiënten inschatten.
 • ziet de behandeling of de opname van de patiënt als deel van het ziekteproces en heeft oog voor de gevolgen daarvan voor de patiënt op fysiek, emotioneel, sociaal, mentaal en spiritueel gebied (of op de activiteiten en het participatievermogen van de patiënt).
 • draagt zorg voor het welbevinden van de patiënt en heeft daarbij aandacht voor de omgeving van de patiënt.
 • werkt veilig, werkt volgens richtlijnen en kan richtlijnen aanpassen als de wensen van de patiënt of de eigen professionele en morele afwegingen daartoe aanleiding geven.

Opleidingseisen

 • Minimaal een verpleegkundige diploma
 • Wijk verpleegkundige minimaal een hbo v diploma

Plaats in de organisatie

Ontvangt hiërarchisch leiding van de directie. Daarnaast maakt de Verpleegkundige onderdeel uit van een (wijk)team waarin tevens Helpende, Verzorgenden en (Wijk) verpleegkundigen werkzaam zijn. De Verpleegkundige ontvangt functionele aanwijzingen van de Wijkverpleegkundige en de directie.

Contact opnemen
Adres

Kerkenbos 1002
6546 BA Nijmegen

Contact

Telefoonnummer:
06 86 23 55 12